Carousel imageCarousel imageCarousel image

นางสุวารี แหลมคม

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

📢🔊 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาภายใต้การนำโดยนางสุวารี แหลมคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตะหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอน และติดตามงานระหว่างครูกับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเริ่มเข้าใช้งานได้ในภาคเรียนที่ 2/2564 ทั้งนี้ ระบบ line ที่ใช้อยู่เดิมก็จะใช้ควบคู่กันตามปกติ

แจ้งกำหนดการการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา


ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่👇


แบบคัดกรองก่อนรับวัคซีน


เอกสารแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนคลิป VDO แนะนำการใช้งานระบบ Google classroom

📝 ข่าวสารภายใน โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

 • เมื่อวันที่ 18 -21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรครู หัวข้อ การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย Google classroom เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้แพลตฟอร์มใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 • ขอเชิญคุณครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม วันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇

👉Download เอกสารภายในโรงเรียน

 1. อนุบาล 1

 2. อนุบาล 2

 3. อนุบาล 3

 4. ประถมศึกษาปีที่ 1

 5. ประถมศึกษาปีที่ 2

 6. ประถมศึกษาปีที่ 3

 7. ประถมศึกษาปีที่ 4

 8. ประถมศึกษาปีที่ 5

 9. ประถมศึกษาปีที่ 6

 10. มัธยมศึกษาปีที่ 1

 11. มัธยมศึกษาปีที่ 2

 12. มัธยมศึกษาปีที่ 3👉เอกสารสำหรับเผยแพร่