Carousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

คลิกเลือกระดับชั้นที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนางสุวารี แหลมคม

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

เนื่องในโอกาสรับพระราชทานรางวัล "เสาเสมาธรรมจักร"

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563-2564

ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา แจ้งเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดข้อมูลการชำระเงินได้ที่นี่

ติดต่อได้ที่ฝ่ายการเงิน ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 7.00 น.-16.30 น.

แจ้งเรื่องการติดต่อขอเอกสารจากทางโรงเรียน

สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายธุการ โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนแจ้งความประสงค์ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 3 วันทำการ เพื่อที่จะได้รับเอกสารได้อย่างเรียบร้อยและทันเวลา

ติดต่อแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า โทร.021737260, 021737252

นักเรียนระดับชั้นมัธยม 1-3 ฉีดวัคซีน covid-19 (เข็มที่ 1)

นักเรียนโรงเรียนสรรพาวุธวิทยาระดับชั้น ม.1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีน(covid -19 ) เข็มที่ 1

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โดยมีคุณครู คณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

อบรม การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย Google classroom บุคลากร

  • เมื่อวันที่ 18 -21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรครู หัวข้อ การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย Google classroom เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้แพลตฟอร์มใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  • ขอเชิญคุณครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม วันที่ 18-21 ตุลาคม 2564 ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇

👉Download เอกสารภายในโรงเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง