กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ครูเมธาสิทธิ์ เจริญฤทธิ์ธนนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูนันทา พ่อพันสาย

ครูสุวัฒนา ตะโคตร

ครูกรุณา นุชอุดม

ครูฑิติยา โชติธาดา

ครูสวรรยา แก้วตาทิพย์

ครูอังคนา ชาติไทย