วิสัยทัศน์

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา เน้นคุณธรรมสัมพันธ์ชุมชน นำความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี

มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ

1. จัดระบบการบริหารการศึกษาและการบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

3. จัดการเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับชุมชน

4. สถานศึกษาจัดสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยที่ดี