กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูดนัย ทศกรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูแทนไท คำชื่น

ครูสุจิตรา แก้วพวง

ครูขวัญฤดี ทอนท้าว

ครูพยุง แก้วตาทิพย์