ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน :

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2475 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประถมอุปถัมถ์ อยู่ในความอุปการะของกรมสรรพาวุธ ทหารเรือ

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ พลเรือตรีพล สุวรรณประเทศเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการกับนายเฉลิม ศรีมานพ เป็นครูใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้บุตรหลานข้าราชการทหารเรือศึกษาหาความรู้เป็นการปูพื้นฐานการศึกษาเพื่อการศึกษาในชั้นสูงนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ


โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2475 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ที่พักนายทหารริมคลองบางนา มีนายเฉลิม ศรีมานพเป็นครูใหญ่การดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ โรงเรียนจัดการเรียนการสอน อบรมนักเรียนและให้บริการต่าง ๆ แก่นักเรียนจนได้รับความศรัทธาและยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน จึงต้องขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3 ตามใบอนุญาตที่ 278 / 2480 จำนวน 24 ห้องเรียน และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประถมอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนสรรพาวุธวิทยาสืบต่อมา


 • เครื่องหมายประจำโรงเรียน : สมอเรือคลองโช่

โช่ หมายถึง ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทรต่อกัน

สมอ หมายถึง ความหนักแน่น ความมั่นคง

 • อักษรย่อ : ส.พ.ย

 • สีประจำโรงเรียน : (เขียวน้ำทะเล)เหลือง(ดอกประดู่)

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่เป็นต้นไม้ประจำกองทัพเรือ ซึ่งทางโรงเรียนถือกำเนิดมาจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกประดู่ หมายถึงความพร้อมเพรียง ความรัก ความสามัคคีจของหมู่คณะ

 • พระประจำโรงเรียน : พระพุทธวิโมกข์

 • ปรัญาประจำโรงเรียน : ส่งเสริมคุณธรรม มุ่งนำวิชาการ

สืบสานวัฒนธรรม สัมพันธ์ชุมชน

 • คติพจน์ประจำโรงเรียน : สิกฺขา กาโม ภวํโหติ (ผู้ใฝ่การศึกษาเป็นผู้เจริญ)

 • เนื้อที่ของโรงเรียน : จำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๘ ตารางวา (รวมสนามฟุตบอล)

 • เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชสรรพาวุธวิทยา

 • อัตลักษณ์ : ลูกประดู่ ไหว้งานตามแบบไทย