Download เอกสารภายในโรงเรียน


งานเอกสารของคุณครู : โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

หมายเหตุ

  1. แบบทดสอบหรือแบบประเมิน นับ 2 ชั่วโมง

  2. ครึ่งวัน นับ 3 ชั่วโมง

  3. 1 วัน นับ 7 ชั่วโมง

  4. หากวุฒิบัตร ระบุชั่วโมงการอบรมแล้ว กรอกตามนั้นได้เลย