การประกันคุณภาพการศึกษา


โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564