กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ครูมณีรัตน์ สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูสุณิสา พันธุ์วิริยะชัย

ครูวรรณภา อุ่นผาง

ครูพรนภา วงษาปันนา