ผู้บริหารโรงเรียน


นางสุวารี แหลมคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพยุง แก้วตาทิพย์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นางนลินี สุสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน

นางสุรีย์พร บริสุทธิ์

ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ

นางอังคนา ชาติไทย

ผู้ช่วยฝ่ายนโยบายและแผน

นายแทนไท คำชื่น

ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

นายวรพล บุญญาภิรมย์

ผู้ช่วยฝ่ายบริการ

หัวหน้าระดับ

นางสาวภีรดา วงศ์วรชาติพิชิต

หัวหน้าระดับ

ชั้นอนุบาล

นางสาววันเพ็ญ ผึ้งน้อย

หัวหน้าระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวกรุณา นุชอุดม

หัวหน้าระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


นางนันทา พ่อพันสาย

หัวหน้าระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3