กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

ครูวชิราพรรณ สมจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูพิชาพัชร์ จรัสพันธานนท์

ครูวาสนา พึ่งน้ำ

ครูมณทิพย พิณพาทย์

ครูอุษา สุขนุ่ม

ครูนันทพร บุญผุด

ครูนลินี สุสัมฤทธิ์